Bạn có thể xem tài sản kỹ thuật số trong lịch sử giao dịch hoặc ví của mình.